top of page

高山探戈狂

钢琴三重奏

 

 

神秘的舞蹈

钢琴三重奏

 

康斯坦茨的梦想

单簧管五重奏

 

 

内啡肽

小提琴和钢琴

 

 

法里内利的航班

小提琴和马林巴

 

 

洪水

弦乐五重奏

 

 

冥王星上的魅魔之舞

萨克斯管、大提琴和钢琴

 

 

磷虾

萨克斯管四重奏和电子

 

 

震网

四架钢琴

草甸精神

排箫、长笛、弦乐四重奏

 

流淌的神明之光

Mechthild von Magdeburg 之后的四首歌

女高音和钢琴

 

 

暗波

女中音和钢琴

 

 

蓝色房间

大提琴和钢琴

 

 

红房

小提琴和大提琴

 

 

黑火

巴塞松三重奏

 

 

马林巴琴或石版琴

 

 

太湖

单簧管三重奏、Onde Martenot、电吉他和钢琴

 

 

威尔第的梦想

弦乐四重奏

bottom of page